ร้านดอกไม้อุบล

Posted on: พฤษภาคม 7, 2015, by :

การแตกของอับเรณู (anther dehiscence)

แตกตามยาว (longitudinal dehiscence) อับเรณูจะแตกตามความยาวของอับเรณู

แตกตามช่อง (poricidal dehiscence) อับเรณูเปิดเป็นช่องเล็กๆหรือรูเล็กๆ ที่ปลายอับเรณู

แตกตามขวาง (transverse dehiscence) อับเรณูเปิดตามขวางของอับเรณู

แตกแบบมีลิ้นปิดเปิด (valvular dehiscence) อับเรณูเปิดโดยมีลิ้นหรือเปิด

เกสรเพศเมีย (Pistil) โดยรวมเรียกว่า วงเกสรเพศเมีย (gynoecium) อยู่วงในสุดของดอก ซึ่งอาจมีหนึ่งหรือหลายอัน เกสรเพศเมีย 1 อัน ประกอบด้วย รังไข่ (ovary) เป็นส่วนที่อยู่ล่างสุด ภายในมีไข่ (ovule) ก้านเกสรเพศเมีย (style) เป็นส่วนที่ถัดจากรังไข่ขึ้นมา และยอดเกสรเพศเมีย (stigma) เป็นส่วนที่อยู่ปลายสุดของเกสรเพศเมียทำหน้าที่รับละอองเกสรเพศผู้

ชนิดของรังไข่ (Ovary Position)

รังไข่เหนือวงกลีบ (superior ovary) รังไข่ที่อยู่เหนือส่วนอื่นๆของดอก

หรือผนังรังไข่ไม่เชื่อมกับส่วนอื่นๆ ของดอก