พลาเซนตารอบแกน

Posted on: พฤษภาคม 7, 2015, by :

พลาเซนตาตามแนวตะเข็บ (parietal placentation) การติดของออวุลกับผนังรังไข่ด้านข้าง รังไข่มีมากกว่า 1 คาร์เพล

พลาเซนตารอบแกน (free-central placentation) การติดของออวุลที่เกิดบนแกนกลางไม่มีผนังกั้น ภายในรังไข่มี 1 ช่อง

พลาเซนตาทั่วผนัง (laminar placentation) การติดของออวุลรอบผนังรังไข ่ และผนังกั้น

พลาเซนตาที่ฐาน (basal placentation) การติดของออวุลที่ด้านล่างของผนังรังไข่ พลาเซนตาที่ยอด (apical placentation) การติดของออวุลที่ด้านบนของผนังรังไข่

placenta

การถ่ายละอองเกสร (Pollination)

ชนิดของดอก (Types of Flower)