ติดที่ฐาน

Posted on: พฤษภาคม 7, 2015, by :

เกสรเพศผู้ (Stamen) โดยรวมเรียกว่า วงเกสรเพศผู้ (androecium) ที่อยู่ถัดจากวงกลีบดอก เกสรเพศผู้ประกอบด้วยอับเรณู (anther) ภายในมีเรณู (pollen) ที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ และก้านเกสรเพศผู้ (filament) ทำหน้าที่ชูอับเรณู

การติดของก้านเกสรเพศผู้ (anther attachment)

ติดที่ฐาน (basifixed, innate)   ส่วนปลายของก้านเกสรเพศผู้ติดที่ฐานของอับเรณู

ติดที่ด้านหลัง (dorsifixed)     ส่วนปลายของก้านเกสรเพศผู้ติดตรงกลางด้านหลังของอับเรณู

เชื่อมติด (adnate)       ก้านเกสรเพศผู้เชื่อมติดกับอับเรณู โดยเชื่อมจากฐานอับเรณูไปตามความยาวของอับเรณู เช่น เกสรเพศผู้ของบัวสาย

ติดกลาง (versatile)    ส่วนปลายสุดของก้านเกสรเพศผู้ติดตรงบริเวณกลางของอับเรณู และอับเรณูหมุนได้รอบทิศ

การแตกของอับเรณู (anther dehiscence)